بررسی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل- کاربید سیلیسیم با افزایش دمای سایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، پوشش کامپوزیتی نیکل- کاربید سیلیسیم که در پوشش‌دهی جداره داخلی سیلندرهای موتور، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، به روش رسوب‌دهی همزمان الکتریکی در حمام سولفامات نیکل ایجاد شد. در طول فرآیند از حضور همزمان همزن مکانیکی و آلتراسونیک استفاده گردید. آزمون سایش به روش پین روی دیسک و در محدوده دمایی °C300- 25 بر روی پوشش‌ها انجام گرفت و رفتار تریبولوژیکی پوشش‌ در دمای محیط و دماهای بالا ارزیابی شد. نتایج به‌دست آمده نشان داددر دماهای °C200 و °C300، که نزدیک به دمای کاری سیلندرها است، پوشش با کاهش شدید مقاومت سایشی روبرو می‌شود. در دمای اتاق و °C100، جدا شدن ذرات از سطح و مقادیر کاهش وزن بسیار کم بود، اما با افزایش دمای آزمون، مقاومت سایشی بسیار کاهش یافت. از سوی دیگر افزایش دمای سایش سبب شد تا مقادیر میانگین ضریب اصطکاک از حدود 36/0 در دمای محیط،  به ترتیب به 42/0، 65/0 و60/0 در دماهای 100، 200 و 300 درجه سانتیگراد افزایش یابند.

کلیدواژه‌ها