رفتار تریبوخوردگی پوششهای آمورف و نانوساختار الکترولس نیکل- فسفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش رفتار تریبوخوردگی پوشش‌های الکترولس نانوساختار نیکل- فسفر ایجاد شده بر روی نمونه‌های فولادی در محلول 5/3% کلرید سدیم در دو حالت خام و عملیات حرارتی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا پوشش نیکل- فسفر با درصد فسفر بالا بر روی زیر لایه‌هایی از جنس فولاد کم‌کربن به روش الکترولس ایجاد شد و سپس نمونه‌های پوشش داده شده به صورت همدما در دماهای ˚C400 (HT400) و ˚C600 (HT600) به مدت 1 ساعت آنیل شدند. رفتار الکتروشیمیایی پوشش‌ها توسط روش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول 5/3% وزنی کلرید سدیم مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون‌های تریبوخوردگی نیز در محلول 5/3% وزنی کلرید سدیم انجام شدند. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پروفیلومتری سه بعدی برای مطالعه خراش سایشی استفاده شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت به تریبوخوردگی و کمترین میزان ضریب اصطکاک برای پوشش نیکل- فسفر عملیات حرارتی شده در ˚C600 به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها