آلیاژسازی سطحی آلومینیم 6061 با لایه پیش نشست کروم به کمک لیزر Nd:YAG پالسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق امکان ایجاد لایه‌های سطحی نازک حاوی ترکیبات بین فلزی پایه کروم روی آلیاژ آلومینیم 6061 با استفاده از آلیاژسازی سطحی توسط لیزر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا پوشش کروم به همراه لایه‌های اولیه مس و نیکل در جمع به ضخامت 15 میکرومتر از طریق آبکاری الکتریکی روی زیرلایه آلومینیم 6061پیش نشست شد و سپس تحت عملیات آلیاژسازی سطحی توسط لیزر Nd:YAG پالسی با توان‌ها و سرعت‌های روبش مختلف قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، الکترونی روبشی و پراش سنجی پرتو ایکس (XRD) نشان داد که اضافه کردن عناصر نیکل و کروم برای کاهش حساسیت به ترک خوردگی و بهبود سختی لایه آلیاژ شده روی سطح آلومینیم مناسب است و منجر به تشکیل ترکیبات بین‌فلزی Al11Cr2 ،Al2Cu، Al3Ni2 می‌شود و همچنین آزمون میکروسختی روی مقاطع عرضی نمونه‌ها انجام گرفت که افزایش سختی حدود 6 برابر زیرلایه اولیه را در نمونه‌های آلیاژسازی ‌شده نشان داد.

کلیدواژه‌ها