تشکیل لایه اکسیدی نانوکامپوزیتی آندایز حاوی نانوپودر SiC بر روی آلومینیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با استفاده از یک روش آندایز آلومینیم،  فیلم نانوکامپوزیتی آندایز حاوی نانوپودر SiC (با ذرات حداکثر 50 نانومتر) بر روی آلومینیم خالص تجاری (Al 30/99%) تشکیل شد. میکروساختار و خواص فیلم اکسیدی بوسیله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکرو‌آنالیز پراکنش اشعه X (EDX) بررسی شدند. به منظور ارزیابی خواص مکانیکی فیلم نانوکامپوزیتی، میکروسختی و تست سایش انجام شدند. نتایج نشان می‌دهند که فیلم‌های نانوکامپوزیتی حاوی نانوپودر SiC، افزایش میکروسختی و مقاومت به سایش دارند. غلظت بهینه نانوپودر اضافه شده به الکترولیت اندازه‌گیری شده در این تحقیق، برابر 7 گرم بر لیتر است. در شرایط بهینه، میکروسختی616 نوپ، ضریب اصطکاک 534/0 و کاهش وزن ناشی از سایش 81/0 میلی‌گرم است، در حالی که نمونه بدون ذرات SiC دارای میکروسختی 528 نوپ و ضریب اصطکاک 653/0 و کاهش وزن آن 53/1 میلی‌گرم است.

کلیدواژه‌ها