بررسی رفتار آنتی ککینگ پوشش های آلومیناید نفوذی اعمال‌ شده روی فولاد HP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشیار،دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

در صنعت پتروشیمی و در فرآیند کراکینگ طی واکنش‌های مطلوب که به تولید محصولاتی نظیر اتیلن و پروپیلن می‌انجامد، واکنش‌های نامطلوب نیز شکل می‌گیرند که باعث ایجاد کک در کویل‌های کوره می‌گردد. پوشش‌دهی فولاد می‌تواند مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون دمای بالا را افزایش دهد، تا حد زیادی از نشست کک جلوگیری کرده و منجر به طولانی شدن عمر راکتورها شود. در ‫این پژوهش جهت افزایش نسبت آنتی‌ککینگ و بهبود مقاومت به اکسیداسیون و کربوره ‌شدن آلیاژ HP-micro از پوشش‌های نفوذی آلومینایدی استفاده شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ابتدا ترکیب شیمیایی زیرلایه توسط آزمون طیف سنجی نوری اندازه‌گیری شد. سپس از فرایند آلومینایزینگ جهت ایجاد پوشش نفوذی استفاده شد. عملیات پوشش‌دهی در دمای 1000 درجه سانتی‌گراد و زمان نگهداری 5 ساعت انجام پذیرفت. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس از سطح نمونه‌ی آلومینایز شده حاکی از وجود فاز NiAl در سطح نمونه می‌باشد. به منظور ارزیابی مقاومت در برابر نشست کک، آزمون ککینگ برای تعیین نسبت آنتی ککینگ انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه‌ی آلومینایز شده به دلیل وجود لایه‌ی پوششی محافظ به ‌طور چشمگیری از تشکیل کک رشته‌ای جلوگیری کرده، در صورتی که در نمونه‌ی خام، رشته‌های اولیه ناشی از واکنش هیدروکربن و عناصر فعال زیرلایه به مقدار زیادی روی سطح تشکیل شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها