نقش تیتانیم در بهبود رفتار خوردگی روکش اینکونل 625 اعمال شده به روش جوشکاری TIG بر فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر افزودن تیتانیم به روکش IN625 تولید شده با استفاده از فرآیند جوشکاری الکترود قوسی تنگستن-گاز بررفتار خوردگی روکش است. بدین منظور در ابتدا لایه‌ای از IN625 بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی جوشکاری سطحی شد و سپس تیتانیم خالص به روش جوشکاری الکترود قوسی تنگستن – گاز بر روی روکش قبلی اعمال شد. بر اساس مقدار ذوب فیلر تیتانیم، روکش آلیاژی حاوی 29 و39 درصد وزنی تیتانیم بدست آمد. بررسی های ریزساختار روکش های حاصل با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد. به منظور مطالعه رفتار خوردگی از آزمون پلاریزاسیون تافل استفاده شد. نتایج آزمون پلاریزاسیون سیکلی نشان داد که روکش آلیاژی NiTi مقاومت به حفره دار شدن بهتری در مقایسه به روکش اینکونل از خود نشان می دهد. در میان روکش های مورد بررسی، روکش آلیاژی حاوی 39 درصد تیتانیم، با افزایش حدود 5/1 ولت در پتانسیل برگشت نسبت به روکش اینکونل بالاترین مقاومت به حفره دار شدن را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات