سنتز و ارزیابی نانوپوشش شفاف گرافن چندلایه برای کنترل اکسیداسیون مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش، نانوپوشش شفاف گرافن چندلایه جهت محافظت مس در برابر اکسیداسیون در دمای پائین مورد استفاده قرارگرفت و نقش این پوشش بر حفظ درخشندگی و جلوگیری از تغییر رنگ مس ارزیابی شد. برای این منظور، پوشش گرافن چندلایه با استفاده از فرایند رسوب شیمیایی بخار (CVD) بر زیرلایه مس اعمال شد. پوشش گرافن چندلایه قبل و بعد از آزمون اکسیداسیون با استفاده ازآنالیز رامان، میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی روبشی مشخصه یابی شد. علاوه بر این، تغییرات رنگ در فضای رنگ CIE-L*a*b* و درصد بازتاب در محدوده طیف مرئی مطالعه شد. نتایج نشان داد که گرافن چندلایه شفاف ظاهر شفاف مس را پس ازاکسیداسیون حرارتی تا 4 ساعت در دمای °C 200 حفظ می کند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که پوشش گرافن چندلایه در محافظت از اکسیداسیون و درنتیجه حفظ رنگ مس موثر است. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که اکسیداسیون گرافن از عیوب و مرزهای دانه‌های گرافن گسترش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات