ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی و ضدباکتریایی پوشش کلسیم-فسفاتی تشکیل‏ شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیم خالص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رفتار الکتروشیمیایی و ضدباکتریایی پوشش کلسیم-فسفاتی تشکیل‏شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) با استفاده از الکترولیت حاوی نمک‏های Na3PO4.12H2O، KOH و Ca3(PO4)2 روی تیتانیم خالص است. به این منظور، ساختار سطح پوشش به وسیله تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی و ساختار شیمیایی آن توسط آنالیز طیف‏سنجی رامان ارزیابی شد. رفتار الکتروشیمیایی پوشش در محلول شبیه‏ساز بدن (SBF) و با استفاده از آزمون‏های طیف‏سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مطالعه شد. رفتار ضدباکتریایی پوشش‏های PEO تحت دو شرایط بدون تابش و تحت تابش پرتو فرابنفش و در مقابل باکتری گرم-مثبت استافیلوکوکوس اورئوس سنجیده شد. نتایج نشان داد که پوشش PEO تشکیل‏شده دارای ساختاری متخلخل و شامل فاز بلوری آناتاز بود. پس از 7 روز تماس نمونه‏ها با محلول SBF، مقدار مقاومت پلاریزاسیون (Rp) زیرلایه تیتانیم خالص و پوشش PEO به ترتیب 097/0 و 263/0 مگااهم در سانتی‏مترمربع به دست آمد. بنابراین، با اصلاح سطح تیتانیم خالص به کمک فرایند پوشش‏دهی PEO، مقاومت به خوردگی آن در حدود 7/2 برابر افزایش پیدا کرد. پس از قرار دادن پوشش‏های PEO در معرض تابش پرتو فرابنفش، رفتار ضدباکتریایی آن‏ها به دلیل تولید گونه‏های اکسیژن فعال (ROS) توسط پوشش‏ها و در نتیجه آسیب به Deoxyribonucleic acid (DNA)، پروتئین‏ها و دیگر اجزای درون‏سلولی و در نهایت مرگ باکتری‏‏ها، بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات