سنتز و مشخصه‌یابی پوشش کامپوزیتی در سیستم Al-Fe2O3-Cr2O3-NiO اعمال شده به روش ترکیبی سنتز احتراقی و گریز از مرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در این مطالعه با استفاده از سیستم خود احتراقی آلومینوترمیک و دوران یک لوله توخالی از فولاد ساده کربنی (ایجاد نیروی گریز از مرکز)، پوششی از فولاد ضدزنگ بر سطوح داخلی لوله اعمال شد. ا در این راستا دو نمونه مخلوط های پودری به نسبت مورد نظر در سیستم های خود احتراقی آلومینوترمیک Cr2O3-NiO-Al-Fe2O3 و Al-Fe2O3-Cr2O3 نخست همگن سازی شده و سپس مورد فرآیند پوشش دهی به روش سنتز خود احتراقی گریز از مرکز قرار گرفت. قبل از پوشش دهی، به منظور پیش بینی دما و فعل انفعالات انجام شده نمونه های گفته شده آنالیز حرارتی قرار شدند. نتایج بدست آمده از آنالیز حرارتی نشان دهنده امکان شکل گیری فازهای آلومیناید آهن، فاز فلزی با ترکیب نزدیک به فولاد ضد زنگ) علاوه بر اکسید آلومینیم بود. نتایج آنالیز فازی و مشاهدات ریزساختاری نمونه های پوشش داده شده نشان دهنده شکل گیری پوشش کامپوزیتی دو لایه ای شامل فاز فلزی فولاد ضد زنگ با ترکیب شیمیایی Fe-19%Wt Cr-11%Wt Ni(مشابه فولاد ضد زنگ 304) به عنوان فاز زیرسطحی و فاز سرامیکی آلومینا به عنوان فاز روسطحی بود. در مواردی ترکیبات بین فلزی به عنوان لایه واسطه نیز شکل گرفته که تطابق این دوفاز فلزی و سرامیکی را افزایش داد. به دلیل حضور فاز سرامیکی و ترکیبات بین‌فلزی در پوشش سختی آن به مقادیر بالاتر از 1260 ویکرز رسید.

کلیدواژه‌ها