سینتیک تشکیل پوشش کاربید وانادیم بر سطح فولاد DIN 1.2367 بروش نفوذ واکنشی گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاومت سایشی و خوردگی عالی به همراه چسبندگی و دوام حرارتی خوب پوشش‌های کاربیدی که به روش نفوذ  واکنشی گرمایی ایجاد می شوند، این پوشش‌ها را از لحاظ تکنولوژیکی مورد توجه ساخته است. این تحقیق  به بررسی سینتیک رشد پوشش کاربید وانادیم (VC) در سطح فولاد به روش نفوذ  واکنشی گرمایی ،پرداخته است. تشکیل پوشش کاربید وانادیم، با قرار دادن فولاد گرمکار 2367،1 DIN در محیط غنی از وانادیم حاوی پودر فرو وانادیم، کلریدآمونیم و آلومینا، و ایجاد ترکیب بین وانادیم محیط با کربن موجود در سطح فولاد در دما‌های 950، 1050 و 1150 درجه سانتیگراد، به مدت 5/0 تا 5/4 ساعت، انجام شد. از میکروسکوپ نوری  و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مجهز به آنالیز نقطه‌ای  EDX و اشعه X برای مطالعه پوشش استفاده شد. بسته به زمان ودمای عملیات، ضخامتی بین 3/2 تا 2/23 میکرومتر ایجاد شد. مشخص شد که ضخامت لایه نسبت به زمان عملیات،  از رابطه سهموی پیروی می‌کند. همچنین رابطه ارنیوسی برای انرژی اکتیواسیون نفوذ بدست آمد و از روی آن ثابت نفوذ و انرژی اکتیواسیون نفوذ کربن بترتیب /s2Cm 4-10x98/7 و KJ/mol  2/173مشخص شد. نهایتاً مشخص شد که برای ایجاد لایه‌ای با تخلخل پایین باید محدوده پایینی برا ی دمای عملیات انتخاب کرد.

کلیدواژه‌ها