ارزیابی رفتار سایشی و خوردگی پوشش‌های بوراید و بوروکروماید ایجاد شده بر سطح فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق اثر پوشش‌های بوراید و بوروکروماید بر میکروسختی، خواص سایشی و مقاومت به خوردگیِ فولاد زنگ‌نزن آستنیتی کم کربن (AISI 316L) مورد مطالعه قرار گرفت. پوشش‌دهی با استفاده از روش سمانتاسیون جامد انجام شد. برای ارزیابی رفتار سایشی نمونه‌ها از آزمایش سایش پین روی دیسک در دو نیروی 75 و 115 نیوتن استفاده شد. آزمون خوردگی  به روش غوطه‌وری در محلول‌های 10 درصد حجمی از اسید کلریدریک و اسید سولفوریک بر روی نمونه‌های خام، بورونایز و بوروکرومایز شده صورت گرفت.
نتایج نشان می‌دهند که نمونه با پوشش بوروکروماید سختی سطحی بالاتر و رفتار سایشی مطلوب‌تری نسبت به نمونه‌های خام و نمونه‌های با پوشش بوراید دارد. همچنین سایش خستگی- اکسایشی به عنوان مکانیزم اصلی در تخریب لایه‌های سطحی در نمونه‌های پوشش‌دار شناخته شد. نمونه با پوشش بوروکروماید از مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به نمونه با پوشش بوراید برخوردار بوده ولی از این لحاظ تا حدودی شبیه نمونه‌ خام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها