بررسی اثر افزایش یون نیکل (Ni) بر میزان تخلخل پوشش‌های فسفاته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر یون نیکل بر تخلخل‌های موجود در پوشش فسفاته پرداخته شده است. حمام فسفاته کاری استفاده شده در این تحقیق شامل gr/lit 5 اکسید روی، mlit/lit 12 اسید فسفریک و gr/lit 2 نیترات سدیم به عنوان تسریع‌کننده است. به محلول پایه، غلظت صفر تا gr/lit 8 یون نیکل به صورت نیترات نیکل افزوده شده و تاثیر آن بررسی گردید. تمام نمونه‌های فسفاته در دمای °C 55 و به مدت 210 ثانیه تهیه شد. مطالعه تخلخل‌های پوشش به کمک روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون خطی، مطالعه مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و بررسی فازهای ایجاد شده به وسیله XRD انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت نیکل در محلول، باعث کاهش تخلخل پوشش فسفاته می‌گردد.

کلیدواژه‌ها