اثراسپاترینگ ودما برترکیب سطح شبه بلور Al-Pd-Mn به روش LEIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله اثر اسپاترینگ روی ترکیب سطح شبه بلور Al-Pd-Mn با استفاده از یونهای هلیوم ” “با انرژی KeV 2 مورد مطالعه قرار گرفته است. معلوم شده است که تحت بمباران غلظت Al در سطح ، تا رسیدن به یک حالت پایا به آهستگی کاهش می‌یابد و غلظت‌های Mn و Pd افزایش می‌یابند. سپس سطح غنی شده از Mn حرارت داده شده و مشخص شده که در درجه حرارت‌های بالاتر ازK 575 هیچ Mn روی سطح وجود ندارد. درپایان، تغییرات نسبت غلظت سطحی  با درجه حرارت اندازه گیری شده است. 
 

کلیدواژه‌ها