رویهکاری فولاد ساده کربنی با استلایت 6 و ارزیابی ریزساختار و تأثیر حضور لایه میانی فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی و آستنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله به بررسی ساختار میکروسکوپی، فازشناسی و سختی روکشی از استلایت 6 برسطح فولاد ساده کربنی بدون حضور و با حضور  لایه میانی مارتنزیتی و آستنیتی پرداخته شده است. جهت روکش ‌کاری از روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز (GTAW) استفاده شد. نمونه‌ها توسط آزمون‌های متالوگرافی نوری، میکروسکوپ الکترونی مجهز به طیف‌سنجی انرژی(EDS)، پراش پرتو ایکس (XRD) و سختی سنجی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که ساختار پوشش متشکل از فازهای کاربید کروم ریز بود که به‌ صورت رسوب در بین دندریت‌ها توزیع شده‌اند. با افزایش تعداد پاس‌های استلایت و حضور لایه میانی، میزان رقت آهن در پوشش کاهش و سختی افزایش یافت. رقت آهن در روکش باعث کاهش سختی، مقاومت به سایش و خوردگی می شود. در اثر اعمال لایه میانی رقت آهن در پوشش کاهش یافته است و سختی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها