رفتار سایشی کامپوزیتهای با زمینه چدن و فولاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر افزایش فاز تقویت کننده بر خواص سایشی کامپوزیت فروتیک با زمینه چدنی و فولادی و مقایسه آنها پرداخته شده است.سنتز کامپوزیت زمینه فولادی و چدنی به صورت درجا و با افزودن مقادیر مختلف فلز تیتانیم خالص تجارتی و گرافیت (به نسبت وزنی 4 به 1) برای ایجاد درصدهای وزنی مختلف کاربید تیتانیم انجام گرفت.از میکروسکوپ الکترونی روبشی و نوری برای انجام مطالعات ریزساختاری استفاده گردید. آزمایش سایش به روش پین روی دیسک و سختی سنجی جهت ارزیابی خواص نمونه ها انجام شد.
نتایج آزمایشها نشان داد که در کامپوزیتهای زمینه چدنی (چدن سفیدپرکروم) تا مقدار حدود 6 درصد حجمی در حالت ریختگی و سردایش شده ، افزایش کسر حجمی کاربید تیتانیم سبب افزایش مقاومت به سایش می شود. در کامپوزیتهای زمینه فولادی در تمام در صدها مقاومت سایشی با افزایش کسر حجمی کاربید تیتانیم افزایش یافته است. سردایش کامپوزیتهای زمینه فولادی و چدنی در نمونه های حاوی کمتراز6 درصد حجمی از فاز دوم باعث افزایش مقاومت سایشی شده است

کلیدواژه‌ها