مکانیزم تأثیرگذاری سود بر مورفولوژی، ضخامت و ترکیب شیمیایی پوشش‌های PEO ایجادشده روی آلومینیوم در الکترولیت سیلیکاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO) یک عملیات الکتروشیمیایی همراه با پلاسما می باشد که می تواند به منظور تبدیل سطوح بعضی فلزات به یک لایه سرامیکی اکسیدی به کار رود. در این عملیات، میکروتخلیه های ایجاد شده در محلول آبی موجب یونیزه شدن گاز تشکیل شده در مجاورت سطح الکترود می شود و به دلیل برهمکنش‌ شیمیایی پلاسما بر روی سطح فلز ترکیبات پیچیده‌ای  تولید می شود. در این تحقیق، اثر و مکانیزم تأثیرگذاری سود بر ریز ساختار و ضخامت پوشش های سرامیکی سیلیسی - آلومینایی تولید شده روی آلومینیم به روش پلاسمای الکترولیتی مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی، پروفیل خشنی سطح و آنالیز عنصری پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به اسپکتروسکوپی انرژی اشعه ایکس (EDS) و آنالیز فاز های تشکیل شده توسط پراش اشعه ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت سود موجب کاهش ضخامت پوشش و افزایش میکروترک های پوشش می شود. نتایج پروفیل های خشنی سطح که به صورت میانگین خشنی سطح (Ra) ارزیابی شد نشان داد با افزایش غلظت سود، میانگین خشنی از 73/0 میکرون به 08/1 میکرون در غلظت g/l20 سود افزایش یافت اما در غلظت های بالاتر سود، این کمیت کاهش یافـت. نتایج آنـالیز فازی، کاهش فازهای سیلیسی و افزایش میزان فازهای آمورف را در الکترولیت های
غلیظ تر نشان داد. همچنین بررسی سطح مقطع پوشش بیانگر کاهش تخلخل پوشش و افزایش یکنواختی توزیع عناصر در سطح مقطع پوشش با افزایش غلظت سود بود.

کلیدواژه‌ها