تأثیر ضخامت پوشش و زبری سطح زیرلایه روی رفتار خوردگی پوشش های الکترولس Ni-P ایجاد شده بر روی آلیاژ Al5083

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، پوششهای الکترولس Ni-P بر روی زیرلایه Al5083 ایجاد شدند و  تأثیر زمان پوشش‌دهی بر روی مورفولوژی، درصد فسفر و رفتار خوردگی این پوشش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در زمان‌های مختلف پوشش‌دهی،  مورفولوژی سطوح و همچنین ضخامت و یکنواختی پوشش‌ بررسی و مقایسه گردید. مشخص شد که مورفولوژی سطح همه پوششها، یک ساختار کروی به همراه یک ساختار گل کلمی شکل را نشان می‌دهند. مقاومت به خوردگی پوششها در محلول wt.% NaCl 5/3 توسط روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش ضخامت  روکش ، بر میزان تخلخل کاسته شده،ضخامت پوشش زیاد گردیده و مقاومت به خوردگی افزایش می یابد. همچنین مقاومت به خوردگی پوششهای ایجاد شده روی سطح صاف در مقایسه با سطح زبر، بیشتر می‌باشد چرا که با افزایش زبری سطح زیرلایه، عیوب و تخلخل پوشش افزایش می‌یابد

کلیدواژه‌ها