ساخت نانو ذرات هسته-پوسته ای مس- نیکل با رسوب همزمان بخارشیمیایی وکند وپاش پلاسمای امواج رادیویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق ساخت نانوذرات مس- نیکل با اندازه های مختلف، به منظور  بررسی خواص کاتالیستی، مغناطیسی و حسگری این نانوذرات    می باشد. بنابراین نانو ذرات هسته-پوسته ای مس- نیکل در بستر لایه نازک کربنی به روش همزمان انباشت بخار شیمیایی و کند وپاش پلاسمای امواج رادیویی از هدف مس و نیکل در محیط گاز استیلن ساخته شد. ابتدا نانو ذرات مس در بستر کربنی آماده شدند. سپس لایه نیکل با ضخامت های مختلف روی آن ساخته شد. ساختار کریستالی و توپوگرافی سطح به ترتیب توسط آنالیزهای طیف پراش اشعه  ایکس (XRD ) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM ) بررسی شد. آنالیز XRD بر تشکیل نانو ساختار مس، اکسید مس، نیکل و اکسید نیکل دلالت دارد. اندازه نانو ذرات مس به دست آمده از روابط شرر و ویلیام سون با استفاده از نتایج XRD مقایسه شدند. نتایج تخمینی ویلیام سون با اندازه نانو ذرات در تصاویر AFM همخوانی خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها