بررسی تاثیر آهن و منگنز بر خواص مکانیکی و سایشی آلیاژ Al-Si ((F332

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق تاثیر آهن و منگنز بر رفتار سایشی آلیاژ 332F مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مقادیر مختلف آهن شامل 7/0، 2/1 و 8/1 درصد به ترکیب آلیاژ پایه افزوده گردید و بهسازی آلیاژها از طریق افزودن مقادیر مناسب منگنز به ترکیب آلیاژها صورت پذیرفت. آزمایشهای سایش در دمای محیط، تحت چهار بار اعمالی 20، 30، 40 و N80 در سرعت m/s5/0 و مسافت لغزش m1000 متر به روش پین روی دیسک انجام شدند. نتایج حاصله نشان می‌دهد که تاثیر ترکیبات غنی از آهن بر خواص تریبولوژیکی به ابعاد، مورفولوژی و نحوه توزیع این ذرات در زمینه آلیاژ وابسته است. در شرایط بهسازی نشده بهترین خواص تریبولوژیکی و مکانیکی در آلیاژ حاوی 7/0 درصد آهن مشاهده می شود و افزودن مقادیر بیشتر آهن موجب شکل گیری ترکیبات درشت صفحه‌ای شکل در زمینه و افت قابل ملاحظه مقاومت سایشی می شود. این در حالی است که پس از بهسازی آلیاژ توسط منگنز خواص تریبولوژیکی آلیاژ به میزان قابل توجهی بهبود یافته و بهترین خواص سایشی در آلیاژ حاوی 8/1 درصد آهن مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها