لایه نشانی پلاسمایی MCrAlY/YSZ بر روی سوپر آلیاژ Inconel 738 و بررسی رفتار خوردگی داغ آن‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از موثرترین روش‌های جلوگیری از تخریب مواد در دماهای بالا، پوشش‌دهی آن‌ها است. خوردگی داغ یکی از عوامل اصلی تخریب این    پوشش‌های مقاوم به حرارت (TBCs) است. ایجاد یک لایه میانی کامپوزیتی بین پوشش فلزی و پوشش سرامیکی باعث افزایش مقاومت به خوردگی داغ این پوشش‌ها می‌شود.  در این تحقیق ابتدا دو نوع TBC:
1) پوشش معمولی MCrAlY وYSZ (Yttria-stabilized zirconia)  2) پوشش چند لایه MCrAlY  و YSZ با تغییر درصد وزنی (100%YSZ, 50%YSZ+50%MCrAlY, 100%MCrAlY) با روش پاشش پلاسمایی بر روی زیرلایه‌هایی از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل ایجاد شدند. جهت بررسی مقاومت به خوردگی داغ نمونه‌ها،  آزمون‌های خوردگی داغ روی سطح این پوشش‌ها در نمک مذاب (55% وزنی V2O5 و 45% وزنی Na2SO4) در دمای C °1050 به‌مدت 20 ساعت انجام شد. ریزساختار، مورفولوژی، ترکیب شیمیایی سطح و سطح مقطع پوشش‌ها به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به EDS بررسی شد. جهت شناسایی ساختارهای کریستالی تشکیل شده و محصولات خوردگی داغ از آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده، کاهش قابل ملاحظه محصولات مضر خوردگی داغ در نمونه‌های دارای TBC چند لایه  نسبت به TBC معمولی به دلیل تشکیل فازهای  AlVO4 و CrVO4 در این نمونه‌ها نشان‌دهنده افزایش قابل توجه مقاومت به خوردگی داغ است.
 

کلیدواژه‌ها