شبیه سازی اجزاء محدود پوشش WC-Co پاشش حرارتی بر غلتک پینچ‌رول نورد گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر ضخامت بهینه پوشش WC-Co پاشش شده به روش HVOF بر روی سطح غلتک پینچ‎رول نورد گرم به روش اجزای محدود بررسی شده است. وظیفه پینچ‎رول ورق‎گیری و هدایت ورق به طرف کویلرها است. محیط کاری این قطعات اسیدی است و در دما و رطوبت محیط کار می‌کنند. در اثر برخورد و حرکت ورق‌ بر روی سطح این غلتک‌ها، سایش حاصل می‌شود. ابتدا شرایط بحرانی عملکرد پینچ‎رول تعیین گردید. نتایج نشان داد وضعیت کاری پینچ‎رول در لحظه ضربه و برخورد اولیه ورق به آن سخت‎تر از غلتش بعدی ورق بر روی سطح این غلتک است. همچنین ورق‎های سخت و نازک برای پینچ‎رول وضعیت بحرانی‎تری را ایجاد می‎کنند. پس از اعمال پوشش بر پینچ‎رول، تحلیل‎ها نشان داد تحت ضربه، پوشش دچار تغییرشکل و شکست می‎شود. در این حالت بهترین ضخامت برای پوشش حدود 600 میکرون حاصل شد که توزیع تنش برشی کمتری هم در سطح پوشش و هم در مرز پوشش با زیرلایه بوجود می‌آید.