اثر پرتودهی باریکه یونی آرگون بر روی خواص سطحی غشاء چیتوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سالهای اخیر چیتوسان به جهت زیستسازگاری و زیستتجزیه‌پذیری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. غشاءهای چیتوسان با ضخامت 30 میکرومتر تهیه شدند و با استفاده از یون آرگون اصلاح گردیدند. غشاءها با استفاده از سه انرژی 15، 25و80 کیلو‌الکترون‌ولت و با شارهای 1015 × 1، 1015 × 3 و1015 × 5 یون بر سانتیمترمربع بمباران شدند. تأثیرات بمباران یونی بر روی خواص پایه‌ای غشاءها مانند مورفولوژی، جریان آب نفوذ کننده و آب‌دوستی بررسی شد. تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان داد که بمباران یونی ناهمواری سطح را افزایش می‌دهد، حال آنکه طیف بازتابندگی کلی تضعیف شده مادون قرمز (ATR-FTIR) افزایش در گروه‌های قطبی سطح را نشان داد که با کاهش زاویه تماس آب هماهنگی داشت. نتایج نشان دادند، بمباران یون آرگون می‌تواند آب‌دوستی سطح غشاء چیتوسان را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود دهد. علاوه بر‌ این، غشاءهای چیتوسان پس از کاشت یون آرگون خاصیت ضد قارچی یافتند

کلیدواژه‌ها