تأثیر یون پرمنگنات بر مقاومت به خوردگی پوشش آندایز شده بر روی آلیاژ آلومینیوم 3T-2024

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، تأثیر پرمنگنات پتاسیم، به عنوان یکی از بازدارنده‌های خوردگی، در غلظت‌های مختلف بر مورفولوژی، ضخامت، ترکیب و رفتار خوردگی پوشش آندایز ایجاد شده در محلول اسید سولفوریک 17 درصد بر روی آلیاژ آلومینیوم 3T-2024 مورد بررسی قرار گرفته است. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش اکسیدی آندایز به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) و آنالیز عنصری EDX مورد مطالعه قرار گرفته و از آزمون‌های پلاریزاسیون و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) به منظور بررسی رفتار خوردگی آلومینیوم‌های پوشش‌ داده شده استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزودن پرمنگنات پتاسیم به الکترولیت آندایز منجر به ایجاد پوشش آندایز ضخیم تر، متراکم تر و با اندازه حفرات کوچکتر می‌شود. هم چنین بررسی‌های خوردگی نشان می دهد که استفاده از یون پرمنگنات، افزایش مقاومت به خوردگی پوشش آندایز را به همراه خواهد داشت. افزایش غلظت پرمنگنات در محلول آندایز، پوششی با مقاومت به خوردگی بالاتر را ایجاد می کند، بنحوی که میزان بهبود رفتار خوردگی پوشش در غلظت‌های 01/0 و 1/0 مولار به ترتیب 25% و 85% است.

کلیدواژه‌ها