ارزیابی رفتار تریبولوژیکی پوشش نانو‏کامپوزیتی Al2O3-DLC-MoS2-Au ایجاد شده به روش PVD روی فولاد C440

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، لایه‏نشانی پوشش نانو‏کامپوزیتی  Al2O3-DLC-MoS2-Auبه منظور بهبود رفتار سایشی فولاد‏C440 (یکی از فلزات پرکاربرد در قطعات متحرک فضایی)، توسط فرآیند رسوب فیزیکی بخار و با استفاده از دو منبع پرتو‏الکترونی و حرارتی انجام شد. به منظور ارزیابی رفتار تریبولورژیکی پوشش بدست آمده، از آزمون‏های میکروسختی‏سنجی ویکرز، زبری‏سنجی و سایش به روش پین بر روی دیسک در محیط مرطوب و اتمسفر خشک(گاز نیتروژن) استفاده شد. نتایج آزمون‏های مذکور و بررسی‏ انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‏سنج تفکیک انرژی از سطح سایش پوشش، نشان دهنده تشکیل پوششی مطلوب با چسبندگی و چقرمگی مناسب بر روی زیرلایه، حصول میزان زبری و سختی به مراتب بهتر از الزامات مورد نیاز برای پوشش‏های فضایی و همچنین بهبود رفتار تریبولوژیکی سطح فولاد C440 پس از اعمال پوشش فوق است.

کلیدواژه‌ها