بررسی تأثیر عملیات سطحی پاسیواسیون روی مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن 420 در محیط NaCl5/3% ساکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش تأثیر سه روش پاسیواسیون شیمیایی، الکتروشیمیایی و الکتروشیمیایی – شیمیایی روی رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی نوع 420 در محیط NaCl5/3% ساکن با استفاده از تکنیک‌های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) و پلاریزاسیون دینامیکی و آنالیز کروم و آهن محلول پاسیواسیون با روش ICP، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که امپدانس سطح نمونه به نسبت آهن به کروم حل شده در محلول پاسیواسیون، ضخامت لایه‌های داخلی و خارجی فیلم پاسیو و میزان همگنی این لایه‌ها وابسته است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از روش الکتروشیمیایی – شیمیایی بهترین عملکرد را به لحاظ افزایش مقاومت به خوردگی ایجاد می‌کند و لایه پاسیو تشکیل شده به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی نیز عملکردی تقریباً مشابه داشته‌اند. همچنین نتایج حاکیست که فیلم پاسیو تشکیل شده با هر سه روش فوق دارای مقاومت به خوردگی بالایی نسبت به فیلم پاسیو تشکیل شده به صورت طبیعی(تشکیل شده در هوای مرطوب) بودند.

کلیدواژه‌ها