بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر پاشش حرارتی بر سرعت ذرهWC-Co در فرآیند HVOF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله تأثیر پارامترهای اساسی پاشش حرارتی HVOF بر سرعت ذرات پودر سرمت WC-12Co مورد مطالعه قرار گرفته است. تأثیر فاصله پاشش، نسبت اکسیژن به سوخت، نرخ تغذیه پودر و سرعت حرکت تفنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی آماری نشان می‌دهد که با کاهش فاصله پاشش و افزایش نرخ تغذیه پودر، سرعت ذره افزایش می‌یابد. این درحالی است که افزایش نسبت اکسیژن به سوخت همواره باعث افزایش سرعت ذره نمی‌شود و سرعت نسبی تفنگ نسبت به زیرلایه نیز بر سرعت ذره عملاً بی‌تأثیر است. نتایج تحلیل واریانس نشان می‌دهد که سهم مشارکت فاصله پاشش، نسبت اکسیژن به سوخت و نرخ تغذیه پودر بر سرعت ذره در حین برخورد به ترتیب 50 درصد، 29درصد و 15درصد است. تأثیر فاصله پاشش بر دمای ذره و ضخامت قابل دستیابی مورد ارزیابی قرار گرفت. از سیستم پاشش حرارتی HVOF با گاز مایع و سیستم  نوری پایش ذره  Spray Watch، میکروسکوپی الکترونی، پراش پرتو X و ضخامت سنجی بهره لازم حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها