تهیه فوتوالکتروکاتالیستهایPt-TiO2: مورفولوژی و خواص خود تمییزشوندگی الکترودها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، در ابتدا از طریق آندایزینگ تیتانیوم، نانولوله‌های دی اکسید تیتانیوم بسیار منظم سنتز شد و در ادامه با استفاده از روش میکروامولسیون، نانوذرات پلاتین بر روی سطح نانولوله‌های دی اکسید تیتانیوم حاصل ایجاد گردید. مورفولوژی و آنالیز سطح نانولوله‌های TiO2 حاصل و نانوذرات پلاتین دوپ شده، الکترودهای Pt-TiO2، با استفاده SEM و XRD مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی، اکسیداسیون الکتروشیمیایی الکلها و قندها بر روی الکترودهای Pt-TiO2  مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانسیته جریان پیکهای اکسیدی بر روی الکترودهای Pt-TiO2 برای اکسیداسیون الکتروشیمیایی الکلها و قندها، چندین برابر بزرگتر از دانسیته جریان پیکهای اکسیدی آنها بر روی الکترود پلاتین صاف و یکنواخت است. نتایج نشان داد که درمقایسه با الکترود پلاتین خالص، الکترودهای حاصل از فعالیت الکتروکاتالیستی بسیار بالاتری برخوردار هستند. خواص فوتوکاتالیستیTiO2 باعث می شود تا بعد از مسموم شدن سطح الکترودها بوسیله حدواسطهای مختلف؛ در اثر تابش کوتاه مدت نور UV، الکترودهای Pt-TiO2 مجددا قابل استفاده باشند.

کلیدواژه‌ها