رویه‌کاری آلومینیم با ایجاد لایه سطحی کامپوزیتی توسط فرآیندجوشکاری TIG

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهت ایجاد لایه کامپوزیتی بر سطح آلیاژ ریختگی آلومینیم A380 از فرآیند قوس تنگستن تحت گاز محافظ آرگون(TIG) استفاده شد. بدین منظور مخلوطی از پودرهای آلومینیم، سیلیسیم و کاربید‌سیلیسیم به نسبت‌های مختلف همراه با مقدار مناسب چسب سیلیکات سدیم و آب به‌صورت خمیر پیش‌نشست بر روی زیرلایه مورد نظر چسبانده شد. پس از خشک شدن و پیشگرم نمونه‌ها عملیات ذوب سطحی توسط فرآیند جوشکاری TIG  تحت پارامترهای بهینه انجام شد. در اثر این عملیات لایه کامپوزیتی Al-SiC بر سطح آلیاژ آلومینیم ایجاد گردید. جهت ارزیابی ریزساختاری و بررسی خواص لایه ایجاد شده بر زیرلایه از  پراش‌سنجی پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی(SEM)، میکروآنالیزور عنصری(EDS) و ریزسختی‌سنجی استفاده شد. نتایج حاصل توزیع یکنواختی از ذرات SiC در زمینه دندریتی آلومینیم را نشان داد. همچنین ذرات SiC درحین اعمال گرمای ناشی از عملیات ذوب سطحی لایه پیش نشسته شده، به‌صورت جزیی حل شده و منجر به تشکیل فازهایی همچون Si و Al4SiC4 با سختی در حدود 1000 ویکرز می‌شود. همچنین افزودن سیلیسیم به مخلوط پودر  پیش‌نشست منجر به افزایش سختی سطحی روکش می‌شود.