تاثیر ابعاد نانولوله‌های اکسید تیتانیوم سنتز شده به روش اکسیداسیون آندی بر روی قابلیت شناسایی گاز هیدروژن توسط این نانوساختار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاومت الکتریکی لایه های نازک نیمه هادی های اکسید فلزی تابعی از ترکیب گاز محیط فراگیرنده آنها است. نانولوله‌های اکسید تیتانیوم به گاز هیدروژن حساس هستند و در برابر این گاز، کاهش چشمگیری در مقدار مقاومت الکتریکی این نانولوله‌ها مشاهده می‌شود. در این تحقیق، نانولوله‌های اکسید تیتانیوم، به روش اکسیداسیون آندی در دونوع الکترولیت آبی و آلی بر روی سطح ورق تیتانیوم ایجاد شدند. نتایج بدست آمده از بررسی شناسایی گاز هیدروژن نشان داد که نانولوله‌های اکسید تیتانیوم با دیواره‌ی نازک‌تر و طول کوتاهتر برای شناسایی گاز هیدروژن مناسب هستند. در تحقیق حاضر از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM) و الگو‌های تفرق اشعه ایکس(XRD) برای بررسی مورفولوژی سطح و ساختمان بلوری نانولوله‌ها استفاده شد.

کلیدواژه‌ها