تأثیر فشار اکسیژن بر لایه‌های نازک La0.6Ca0.4Fe0.8Ni0.2O3-δ به عنوان کاتد پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی