ساخت و ارزیابی خواص تریبولوژیکی قطعات آلیاژی Mo-Si-B

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق ترکیبات پودری Mo‌76‌Si - 14‌B - 10‌ و Mo‌30‌Si –47‌B - 23‌ ‌(بر حسب درصد اتمی) توسط آسیاب گلوله‌ای سایشی با سرعت ساینده‌  rpm 365 در محیط کاملاً خنثی و آبگرد  در زمان 20 ساعت تحت عملیات آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفتند، پودر‌های آسیاب‌کاری شده پس از گاز‌زدایی در دمای  C°‌450 به‌مدت 2 ساعت، بصورت قطعات دیسکی شکل با قطر mm25 درآمده و در دماهای C°1100- C°1400  توسط کوره مقاومتی لوله‌ای تحت اتمسفر آرگون زینتر شدند. قطعات آلیاژی ساخته شده تحت آزمون سایش پین روی دیسک  قرار گرفته و رفتار سایشی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون‌های سایش تحت نیروهای 20 و 30 نیوتن نشان داد که در قطعات آلیاژی با ترکیب اولیه Mo‌30‌Si –47‌B - 23‌ زینتر شده در دمای C°1300 به‌مدت 3 ساعت، به‌دلیل توزیع یکنواخت و ریزی از ذرات بین‌فلزی سخت MoSi2 و MoB در ریزساختار نمونه، مقاومت به سایش بالاتری نسبت به ترکیب غنی از مولیبدن (Mo‌76‌Si - 14‌B - 10‌) حاصل شد.
 

کلیدواژه‌ها