تعیین غیرمخرب میزان کاربید‌، سختی و عمق سخت شده در سطح قطعات چدنی

چکیده

یکی از مشکلات متداول در ماشین کاری قطعات چدن خاکستری، ایجاد مناطق ناخواسته سخت کاربیدی در لایه نازکی از سطح قطعات می‌باشد. ایجاد این لایه سخت، عمر ابزار برشی را بشدت کاهش داده و هزینه تولید قطعات را بالا می‌برد. در نتیجه تشخیص وقوع این لایه و میزان سختی حاصله به منظور جداسازی، از فاکتورهای اساسی در کنترل کیفیت این  قطعات چدنی می‌باشد. در پژوهش حاضر امکان تشخیص و تعیین غیر مخرب پارامترهای متالورژیکی در سطح (میزان کاربید سطحی، سختی در سطح و عمق سخت شده) با استفاده از روش جریان گردابی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده پتانسیل بالای این روش غیرمخرب در تعیین سریع و دقیق پارامترهای متالورژیکی مؤثر درایجاد سختی در سطح و در نتیجه جداسازی قطعات نامطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها