بهینه سازی فرایند و مشخصه یابی رسوب الکترولس نیکل- فسفر روی آلیاژ AZ31 منیزیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش ایجاد پوشش الکترولس نیکل- فسفرروی آلیاژ AZ31 منیزیم توسط حمام تجاری SLOTONIP70 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا شرایط حمام جهت پوشش دهی با حمام تجاری موجود روی آلیاژAZ31  منیزیم تعیین شد. سپس نقش هر یک از پارامترهای آماده سازی سطح زیر لایه روی خواص پوشش مورد بررسی قرار گرفت و غلظت و زمان اسید شویی در مرحله تمیز کاری اسیدی و فعال سازی اسیدی بهینه سازی شد. پس از ایجاد پوشش در شرایط تعیین شده، مشخصه یابی آن به کمک آنالیز پرتوی ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و طیف نگاری تفکیک انرژی(EDS)  صورت پذیرفت. نتایج نشان دادانجام عملیات ماسه پاشی یک مرحله آماده سازی ضروری برای ایجاد پوشش الکترولس بدون ترک روی آلیاژ منیزیم AZ31 است. شرایط بهینه ایجاد رسوب غلظت 35درصد وزنی اسید هیدروفلوریک، pH 4/6 ودمایC° 80 تعیین شد. در این شرایط پوشش الکترولس کم فسفر(3 تا 4درصد فسفر )،کریستاله، با ساختاری گل کلمی شکل ایجادگردید.

کلیدواژه‌ها