ساخت نانوذرات Pd/MoO3-x با ترکیب روش کندوسوز لیزری مولیبدن در محیط مایع و احیای خودبخودی پالادیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله استفاده متوالی از دو روش کندوسوز لیزری و احیای خودبخودی به عنوان یک روش ترکیبی موفق برای تولید نانوذرات دوتایی Pd-MoO3-x گزارش می‌شود. در ابتدا نانوذرات اکسید مولیبدن به روش کندوسوز لیزری در محیط مایع، شامل H2O یا H2O2 با استفاده از لیزرهای پالسی اگزایمر (KrF, λ=248 nm) و یا حالت جامد (Nd:YAG, λ=1064 nm) ساخته شدند. سپس محلول PdCl2 با غلظت‌های مختلف به نانوذرات کلوییدی افزوده شد تا نانوذرات پالادیم فلزی به روش احیای خودبخودی بر سطح نانوذرات اولیه رشد کرده و تشکیل شوند. تاثیر طول موج لیزر، غلظت پالادیم و محیط مایع بر خواص نانوذرات تولید شده با استفاده از تکنیک‌هایی همچون تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، اسپکتروفتومتری UV-Vis و میکرسکوپ نیروی اتمی (AFM) مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها