بهبود مورفولوژی و افزایش نظم آرایه نانولوله‌های اکسید تیتانیم از طریق اکسیداسیون آندی دو مرحله‌ای در الکترولیت آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تولید آرایه نانولوله‌های اکسید تیتانیم (TiO2) با نظم بالا به دلیل خواص مطلوب نظیر انتقال الکترون سریع و نسبت سطح به حجم بالا از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، ابتدا تأثیر پولیش زیرلایه تیتانیم بر روی بهبود نظم لوله‌ها بررسی شده و سپس نانولوله‌های با نظم بالا توسط اکسیداسیون آندی دو مرحله‌ای تولید شده‌اند. در حین آندایز دانسیته جریان با کمک مولتی‌متر دیجیتال متصل به کامپیوتر ثبت و مراحل مختلف رشد آرایه نانولوله توسط منحنی حاصل مورد تحلیل قرار گرفته است. مورفولوژی نانولوله‌ها در هر مرحله توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از نوع گسیل میدانی (FESEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید آندایز بر روی زیرلایه تیتانیم پولیش مکانیکی شده نانولوله‌های با سطح فوقانی و توزیع اندازه حفره غیریکنواخت را تولید می‌کند. در مقابل با آندایز زیرلایه تیتانیم الکتروپولیش شده، نانولوله‌های با سطح صاف و توزیع اندازه حفره نسبتاً یکنواخت‌تری ایجاد می‌شوند. بر این اساس با جداسازی لایه نانولوله‌ای حاصل بر روی تیتانیم الکتروپولیش شده و انجام آندایز مرحله دوم بر روی این سطح، نانولوله‌های با نظم بالا و توزیع اندازه حفره یکنواخت حاصل شدند.

کلیدواژه‌ها