مقایسه رفتار تریبولوژیکی پوشش‌های سخت Cr-Ti-N ایجاد شده توسط روش رسوب فیزیکی بخار با استفاده از قوس کاتدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق رفتار سایشی پوشش‌های Cr-Ti-N که با کنترل جریان قوس کاتدی بر روی فولاد سرد کار ایجاد شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون سایش لغزشی گلوله بر روی دیسک با استفاده از گلوله‌ای از جنس کاربید تنگستن بر روی نمونه‌های فولادی پوشش داده شده در بارهای اعمالی 5 ، 7 و 9 نیوتن در مسافت 500 متر در دمای محیط انجام گرفت. شناسایی فازهای موجود در پوشش توسط روش پراش اشعه ایکس (XRD)و بررسی خواص مکانیکی توسط آزمون نانو هاردنس صورت پذیرفت. همچنین از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز تفکیک انرژی (EDX) جهت مطالعه سطوح سایش استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده مقاومت سایشی بهتر پوشش‌های(Ti, Cr)N   و TiN نسبت به پوشش CrN می باشد. مقاومت سایشی پوشش‌‌های Cr-Ti-N وابسته به میزان تیتانیوم بوده به طوری که با افزایش آن، مقاومت سایشی پوشش افزایش می‌یابد. سایش خراشان و تریبوشیمی به عنوان مهم‌ترین مکانیزم سایش در پوشش‌ها شناخته شد.

کلیدواژه‌ها