تولید و بهینه سازی پوشش نانوکامپوزیتی زمینه فلزی Ni-Fe(Ti,W)C به روش رسوب گذاری الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آبکاری کامپوزیتی روشی برای رسوب هم زمان ذرات کوچک سرامیکی در لایه فلزی رسوب یافته است که می‌تواند منجر به بهبود خواص سطحی مانند سختی شود. در میان فرایندهای تولید نانو کامپوزیت‌ها، روش رسوب‌گذاری الکتریکی دارای مزایایی از جمله  هزینه کم تجهیزات اولیه، سرعت بالای تولید، امکان صنعتی‌سازی و دمای کاری پایین است. درپژوهش حاضر، تولید پوشش نانوساختار C(Ti,W)Fe- Niبا استفاده ازروش رسوب گذاری الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر پارامترهای مهمی نظیر جنس زیرلایه و چگالی جریان بر روی خواص پوشش‌ها ارزیابی گردید. در این راستا از یک حمام نیکلی تحت شرایط جریان مستقیم استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده از مشخصه‌یابی پوشش‌ها توسط روش‌های پراش پرتو ایکس ((XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز عنصری با تفکیک انرژی پرتو ایکس EDS)) و ریزسختی سنجی مشخص شد پوشش نانوساختار Ni-Fe(Ti,W)C به روش رسوب‌گذاری الکتریکی قابل تولید بوده و زیر لایه فولادی نسبت به برنجی، جهت رسوب‌گذاری کاربید مضاعف با زمینه Ni-Fe که مشخصات مغناطیسی از خود نشان می دهد، مناسب‌تر می باشد. همچنین با بهینه سازی چگالی جریان، مورفولوژی سطحی صاف‌تر شد و ریزسختی تا 1750 ویکرز افزایش و اندازه دانه تا 27 نانومتر کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها