مقایسه اثر ساخارین و نانو ذرات SiC بر خواص پوشش های آلیاژی Ni-Co لایه نشانی الکتروشیمیایی شده بر روی کاتدهای افقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پوشش های آلیاژی Ni-Co در دو حمام اصلاح شده واتس، یکی حاوی ساخارین و دیگری حاوی نانو ذرات SiC با قطر متوسط nm 20، به روش لایه نشانی الکتروشیمایی با استفاده از الکترودهای افقی تولید شدند. مورفولوژی سطحی، ترکیب شیمیایی، ساختار فازی، سختی و مقاومت به خوردگی پوشش ها با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشیSEM، آنالیزگر EDX، تفرق سنجی اشعه ایکس XRD، ریزسختی سنجی و آزمونهای پلاریزاسیون مورد مطالعه قرار گرفت. لایه نشانی پوشش آلیاژی در الکترولیت حاوی ساخارین منجر به تغییر جهت گیری مرجح شد، در حالیکه نشست نانو ذرات SiC تغییری در جهت گیری مرجح پوشش آلیاژی Ni-Co ایجاد نکرد. مطالعه تغییرات سختی برحسب مقدار کبالت درون آلیاژهای Ni-Co نشان داد، با افزایش مقدار کبالت در پوشش ها سختی افزایش می یابد. از بین پوشش های مطالعه شده، پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co/SiC حاوی Vol.% 1/8نانو ذرات SiC، سختی ( HV615) و مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به سایر پوشش ها داشت. نتایج براساس جزئیات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها