بررسی پارامترهای موثر بر کیفیت سطح سوپر آلیاژپایه نیکل در ماشین کاری به روش وایر کات با استفاده از دی الکتریک آب صابون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی -پژوهشکده مهندسی و فنآوری- پژوهشگاه استاندارد – کرج باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد

2 دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این پژوهش، تأثیر پارامترهای فرآیند ماشین کاری وایرکات بر روی کیفیت سطح سوپرآلیاژاینکونل 718 بررسی شد و برای نخستین بار ماشین کاری سوپرآلیاژ اینکونل 718 به روش وایرکات با خنک کنندگی آب صابون به روش پاششی انجام شد. این روش ماشین کاری نسبت به روش های قبل که به صورت غوطه وری و با خنک کنندگی آب مقطر آنجام می شد دارای مزایای زیادی می باشد از جمله اینکه این روش اقتصادی بوده و نواقص دستگاه های قبلی مرتقع گردیده است. پارامترهای تنظیمی مورد بررسی شدت جریان(توان دستگاه)، زمان روشنایی پالس، زمان خاموشی پالس، نرخ پیشروی و سرعت تغذیه سیم بود. نرخ برداشت براده، زبری و سلامت سطح مشخصه خروجی مهم این فرآیند بود. از دو روش طراحی عاملی تاگوچی و طراحی آزمایش (DOE) برای تعیین تأثیر پارامترها بر عملکرد خروجی وایرکات استفاده شد. با استفاده از طراحی آزمایش ها به روش تاگوچی حداقل زبری سطح مقدار µm 97/4 و حداکثر زبری سطح مقدار µm 65/9 بدست آمده است. نتایج نشان داد که پارامترهای زمان روشنایی، نرخ پیشرویی و سرعت تغذیه سیم منجر به افزایش زبری سطح می گردد و با افزایش زمان خاموشی زبری سطح کاهش می یابد. با توجه به نتایج آنالیز پراکندگی غلظت عناصر آلیاژی بر روی سطح مشخص گردید که سطح با حداکثر زبری نسبت به تنش ها و عوامل مکانیکی حساس بوده و نسبت به عوامل شیمیایی از مقاومت کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها