ساخت نانوکامپوزیت فریت نیکل- مس بر پایه گرافن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیک، دانشکده علوم ، دانشگاه قم ،قم وایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه قم، قم و ایران

چکیده

نانوفریت های نیکل- مس با نسبت های وزنی متفاوت توسط روش احتراقی سنتز شد. با استفاده از روش لایه برداری از پودر میکرونی گرافیت در فاز مایع ، گرافن تهیه شد. گرافن به دست آمده با آنالیز رامان مورد بررسی قرار گرفت. سپس گرافن با نانو فریت های نیکل- مس به منظور تهیه نانو کامپوزیت های نیکل – مس بر پایه گرافن ترکیب شد. خواص اپتیکی، ساختاری و مغناطیسی نانو کامپوزیت ها توسط آنالیزهایXRD ، FTIR ، SEM ، UV-VIS و VSM بررسی شد. طیف های پراش XRD تشکیل نانوذرات با ساختار اسپینل مکعبی را آشکار کرد وهمچنین تشکیل فاز فریت با توجه به نتایج FTIR مربوط به مد ارتعاشی یون های Fe واقع در مکان چهار وجهى شبکه با اکسیژن نیز قابل تایید است. تصاویر میکروسکوپی SEM حاکی از خلل وفرج زیاد نانو کامپوزیت ها را نشان داد که بیان می کند این ساختارها مساحت سطحی بزرگ دارندکه در به دام انداختن ویروس ها وباکتری ها مفید است. این مطالعه می تواند در پژوهش های فوتو ترمال تراپی نیز کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها