مدل سازی عددی و بررسی تجربی فرسایش ناشی از عبور جریان گاز داغ برروی سطح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه شهرکرد

3 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از مهمترین مسایل در زمینه جریان گازهای بسیار داغ و واکنش‌دهنده اثر گذاری آنها روی سطوح مجاورشان است. این گازها به شدت خورنده بوده و باعث فرسایش شدید سطح می‌شوند. فرسایش تغییر شکل، تغییر زبری و حتی تغییر قابل ملاحظه اندازه‌های نسبی سطح را به همراه دارد. این پدیده‌ها می‌تواند جریان سیال را تحت تأثیر قرار داده و پیش بینی‌ها را در مورد آن با مشکل روبروکند. بنابراین داشت تخمینی از میزان فرسایش سطوج مجاور گازهای داغ ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله مدلی برای تخمین میزان فرسایش در شیرها و مجاری که گازهای بسیار داغ از آنها عبور می‌کنند، ارایه شده است. این مدل براساس حل جریان سیال و معادله غلظت استوار است. نتایج حاصل از حل این معادلات در مدل ارایه شده به عنوان ورودی قرار گرفته و نرخ فرسایش موضعی هر موقعیت از سطح مجرا به عنوان خروجی بدست می‌آید. این مدل با استفاده از نتایج صحت سنجی شده قبلی و همچنین به صورت تجربی اعتبار سنجی شده است. نتایج بیانگر توانمندی قابل قبول مدل ارایه شده برای پیش بینی شرایط فرسایشی سطح تحت تأثیر گازهای داغ است.

کلیدواژه‌ها