تأثیر افزودن NiCr بر خواص ریزساختاری پوششFe3TiO4 اعمال‌شده به روش HVOF بر زیر لایه فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده

امروزه پوشش‌های حاوی نیکل کروم برای بهبود خواص قطعات فولادی کم کربن در صنایع مختلف بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. به همین خاطر در این پژوهش پوشش Fe3TiO4 با اضافه کردن نیکل کروم توسط فرآیند پاشش حرارتی (HVOF) بر روی زیرلایه فولاد کم ‌کربن اعمال گردید. برای این منظور پودر نیکل کروم با نسبت یکسان به مقدار 25 درصد وزنی به پودر Fe3TiO4 اضافه گردید. به منظور ارزیابی خواص ریزساختاری و فازی پوشش‌ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به EDS، آنالیز اشعه ایکس (XRD)، میکرو سختی سنج و زبری سنج  استفاده شد. نتایج آزمایشی نشان داد که ریزساختار همگن و یکنواخت بوده که بصورت لایه لایه و متشکل از محلول جامد فلزی نیکل و آهن و محلول جامد نیکل کروم در اکسید تیتانیوم است. نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) بیانگر تشکیل فازهای Fe2O3, FeNi3, TiO2, Fe2TiO­4 در پوشش‌ها ایجاد شده است. بر اساس یافته‌های آزمایشی در اثر اضافه کردن نیکل کروم سختی پوشش افزایش، زبری و تخلخل پوشش کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها