استفاده از فیلم های نازک نانوذرات ZnS حاوی مس جهت تخریب رنگدانه های سمی متیلن بلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 گروه اپتیک و لیزر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، ایران

چکیده

فیلم­های نازک نانوذرات ZnS خالص وZnS  آلائیده به Cu (ZnS:Cu) با استفاده از روش جذب و واکنش متوالی لایه­ی یونی (SILAR) تهیه شد. فیلم­های نازک به دست آمده با استفاده از پراش­سنج اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف جذبی مورد بررسی قرار گرفتند. تخریب فوتوکاتالیستی مولکول­های رنگی متیلن بلو (MB) با کنترل میزان غلظت محلول MB با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب UV-vis ارزیابی شد. تغییرات غلظت Cu در فیلم­های نازک نانوذرات ZnS نشان داد که نمونه حاوی 2 درصد وزنی Cu برای تخریب مولکول­های رنگی بسیار موثرتر می­باشد. نتایج تجربی نشان دادند که بازده تخریب فیلم­های نازک فوتوکاتالیست پس از 30 دقیقه زمان تابش UV حدود 36٪ بود و بیشترین بازده تخریب (56٪) با افزایش زمان قرار گرفتن در معرض تابش به مدت360 دقیقه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها