تاثیر نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی سطحی و خشک شدن پوشش کامپوزیتی HA-TiO2 به روش الکتروفورتیک روی آلیاژ NiTi

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بناب، بناب

2 مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده

امروزه، بدلیل خواص زیستی مطلوب هیدروکسی­اپاتیت، توجه زیادی به آن به عنوان یک سرامیک زیستی برای پوشش­دهی کاشتنی­های فلزی می­شود. به منظور بهبود خواص پوشش هیدروکسی­اپاتیت، بویژه ترک خوردگی ناشی از خشک شدن و عملیات تف جوشی، استفاده از پوشش­های کامپوزیتی در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش پوشش­های کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – اکسید تیتانیم حاوی مقادیر 0، 5، 10 و 20 درصد وزنی اکسید تیتانیم از طریق فرایند پوشش­دهی الکتروفورتیک بر روی زیر لایه­ی NiTi ایجاد شدند. محلول سوسپانسیون مورد استفاده n – بوتانول و تری اتانول آمین بود. عملیات رسوبگذاری در 60 ولت به مدت 120 ثانیه بر روی کاتد انجام گرفت. پس از رسوبگذاری، پوشش­ها در دمای اتاق خشک شدند و تحت عملیات تف­جوشی قرار گرفتند. از تفرق اشعه ایکس (XRD) جهت شناسایی فازها و از SEM برای بررسی­های ریز ساختاری و مورفولوژیکی پوشش­ها استفاده شد. ترکیب شیمیایی نسبی پوشش­­ با استفاده از آنالیز تفکیک انرژی (EDX) بررسی شد. نتایج نشان می­دهند افزایش نانوذرات اکسید تیتانیم تا 10% وزنی باعث بهبود رفتار پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – اکسید تیتانیم در فرایند خشک شدن می­شود و استحکام چسبندگی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی‌آپاتیت – 10% اکسیدتیتانیم تا  MPa3/2±1/21 افزایش پیدا می­کند که در مقایسه با پوشش هیدروکسی آپاتیت خالص (MPa 1/3±1/18) بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها