بررسی ریزساختار و سختی فولاد منگنزی با ایجاد لایه حاوی ذرات WC توسط فرآیند جوشکاری GTAW

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 گروه مهندسی مواد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی،شیراز، ایران

3 گروه مهندسی مواد، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس، ایران

چکیده

در این پژوهش ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی ذرات کاربیدتنگستن بر سطح فولاد منگنزی هادفیلد با به‌کارگیری فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز بررسی‌شده است. بدین منظور پودر ذرات کاربیدتنگستن بر سطح فولاد منگنزی پیش نشانی شده و با تغییر شدت‌جریان، فرآیند ذوب سطحی کاربید با فلز پایه انجام شد. مطالعه ریزساختار پوشش ایجادشده توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) همراه با آنالیز نقطه‌ای و بررسی‌های فاز شناسی لایه سخت ذرات کاربیدی توسط پراش اشعه ایکس(XRD) انجام گرفت. سختی روکش در آزمون‌ ریز سختی سنجی ارزیابی شد. نتایج حاصله از پراش سنجی پرتو X، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ومیکرو سختی در نمونه فولاد منگنزی روکش شده بیانگر ساختار دندریتی روکش حاوی فازهای WC و CW3 تقویت‌کننده‌ی کاربیدتنگستن را دارا می‌باشد که می‌تواند باعث بهبود سختی و رفتار سایشی پوشش مذکور شود. نتایج آزمون ریز سختی سنجی نشان‌دهنده‌ی افزایش  3 برابری سختی نمونه روکش شده (HV650) نسبت به نمونه بدون روکش (HV 200) می باشد.

کلیدواژه‌ها