مطالعه و بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های اکسیدی/ هیدروکسیدی حاصل از محیط آبی درون اتوکلاو بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 تحت دما و فشار مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با توجه به کاربرد وسیع آلیاژهای آلومینیوم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و مقاومت به خوردگی کم آن‌ها در محیط‌های خورنده، لازم است سطح این آلیاژها را با استفاده از یک روش پوشش دهی ارزان در برابر خوردگی مقاوم نمود. در این پژوهش از روش پوشش‌دهی در محیط آبی درون اتوکلاو بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 استفاده شد و مقاومت به خوردگی آن مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های تمیز شده درون اتوکلاو قرار داده شد. آنگاه با کنترل دما، زمان و فشار، پوشش اکسیدی/ هیدروکسیدی بر روی سطح ایجاد شد. الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد که این پوشش به طور کلی شامل فاز AlO(OH) می‌باشد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) سطح پوشش نشان داد که نانوکریستال‌های مکعبی به طور متراکم در تمام سطح تشکیل شده‌اند. آزمون میکروسختی‌سنجی ویکرز نیز نشان داد که پوشش ایجاد شده نرم بوده و تاثیری در میزان سختی سطح نداشته است؛ لکن منحنی‌های پلاریزاسیون تافل نشان داد که چگالی جریان خوردگی زیرلایه‌های پوشش ایجاد شده به طور قابل توجهی کاهش و پتانسیل خوردگی مثبت‌تر شده است. با افزایش پارامترهای دما، زمان و فشار اتوکلاو، ضخامت پوشش افزایش و چگالی جریان خوردگی کاهش یافته است. همچنین نتیجه گرفته شد که روش پوشش‌دهی در محیط آبی درون اتوکلاو در حالت مایع و غوطه‌ور به دلیل بالاتر بودن فشار اتوکلاو نسبت به حالت بخار آب روشی مطلوب‌تر است. این موضوع نشان دهنده آن است که مقاومت در برابر خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از این روش پوشش‌دهی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Ai.Serizawa, O.Takuhiro, K.Watanabe, Formation of Anticorrosive Film for Suppressing Pitting Corrosion on Al-Mg-Si Alloy by Steam Coating, Journal Coatings, 8 (2018) 23-34.
 2. T.Ishizaki, S.Chiba, H.Suzuki, In situ formation of anticorrosive Mg–Al layered double hydroxide-containing magnesium hydroxide film on magnesium alloy by steam coating, ECS Electrochemistry Letters, 2 (2013) 15-17.
 3. T.Ishizaki, S.Chiba, K.Watanabe, Corrosion resistance of Mg–Al layered double hydroxide container-containing magnesium hydroxide films formed directly on magnesium alloy by chemical-free steam coating, Journal of Materials Chemistry A, 1 (2013) 8968-8977.
 4. T.Ishizaki, N.Kamiyama, K.Watanabe, Corrosion resistance of Mg(OH)2/Mg–Al layered double hydroxide composite film formed directly on combustion-resistant magnesium alloy AMCa602 by steam coating, Corrosion Science, 92 (2015) 76–84.
 5. K.Nakamura, M.Tsunakawa, Y.Shimada, A.Serizawa, T.Ishizaki, Formation mechanism of Mg-Al layered double hydroxide-containing magnesium hydroxide films prepared on Ca-added flame-resistant magnesium alloy by steam coating, Surface and Coatings Technology, 328 (2017) 436–443.
 6. S.H. Wang, C.S. Liu, F.J. Shan, Corrosion behavior of a zirconium-titaniumbased phosphonic acid conversion coating on AA6061 aluminium alloy, Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 21 (2008) 269–274.
 7. L.H.Chiu, C.Y.Tsai, K.H.Chen, C.J.Hu, H.Chang, Effect of coarse second-phase particles on galvanic corrosion of anodized 6061 aluminum alloy coupled with C1100 copper, International Journal Electrochemical Science, 10 (2015) 6572–6585.
 8. Rameez Ud Din, Kirill Bordob, Naja Tabrizian, Steam based conversion coating on AA6060 alloy: Effect of sodium silicate chemistry and corrosion performance, Applied Surface Science, 423 (2017) 78–89.
 9. H.Li, N.Takata, M.Kobashi, Microstructure and Cracking Behavior of Hydroxide Films Formed on Aluminum-Alloy Sheets Prepared by Steam Coating, Materials Science & Engineering, 764 (2019) 138247.
 10. F. Mansfeld, The Polarization Resistance Technique for Measuring Corrosion Currents, Springer US, 1976.

11.C.Antoine, Tensions des vapeurs; nouvelle relation entre les tensions et les temperatures, Academie des Sciences, 107 (1888) 681-684.

 1. Rameez Ud Din, Visweswara C. Gudla, Morten S. Jellesen, Accelerated growth of oxide film on aluminium alloys under steam: Part I: Effects of alloy chemistry and steamvapour pressure on microstructure, Surface & Coatings Technology, 276 (2015) 77–88.
 2. H.Li, N.Takata, M.Kobashi, In Situ Scanning Electron Microscopy Observation of Crack Initiation and Propagation in Hydroxide Films Formed by Steam Coating on Aluminum-Alloy Sheets, Journal Materials, 13 (2020) 1238-1250.