تاثیر فرآیندQPQ بر خواص ریزساختاری، سختی و خوردگی فولاد CK67 مورد استفاده در اجزا اتومبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز

2 کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 کارشناس، مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز

4 کارشناس ارشد، مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

فرآیند کوئنچ-پولیش-کوئنچ یک تکنولوژی دمای پایین در حمام نمک مایع و نوعی فرآیند برای اصلاح سازی سطح فلزات به منظور افزایش مقاومت به خوردگی و سایش می‌باشد. در پژوهش حاضر نقش لایه‌های ترکیبی و اکسیدی بر ریزسختی و خوردگی فولاد CK67 مورد بررسی قرار گرفت. عملیات QPQ با نیتراسیون در دمای 580 درجه سانتی گراد به مدت 120 دقیقه و سپس عملیات اکسیداسیون بعد از آن در دمای 380 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه انجام شد. مشخصه یابی سطح اصلاح شده توسط میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی روبشی، آزمون ریزسختی، آنالیز تفرق اشعه ایکس و آزمون خوردگی انجام شد. لایه سطحی بعد از عملیات QPQ شامل نیتریدهای اپسیلون، گاما پرایم، آهن و مگنتیت می‌باشد. نتایج نشان داد که نیتراسیون و همچنین عملیات اکسیداسیون بعدی موجب بهبود خواص خوردگی و همچنین ریزسختی نسبت به فولاد بدون عملیات QPQ می‌شود. بیشترین ریزسختی با مقدار 587 ویکرز حاصل شد که نسبت به نمونه بدون عملیات QPQ تقریبا 6/2 برابر افزایش نشان داد.همچنین بعد از 144 ساعت آزمون پاشش نمک محصولات خوردگی بر روی پوشش مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها