خواص ضدباکتریایی و آبدوستی پوششهای TiO2 و TiO2-Ag روی سطح کاشی: تأثیر نسبت‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 گروه مهندسی مواد، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 گروه مهندسی مواد، واحد میبد، ئانشگاه آزاد اسلامی ، میبد، ایران

چکیده

در این تحقیق کاشی‌های بدنه با پوشش‌های TiO2 و TiO2-Ag با درصدهای وزنی مختلف به روش سل- ژل و غوطه‌وری پوشش داده شدند. مشخصات ساختاری نمونه‌ها با استفاده از XRD و EDS فاز روتایل TiO2 و Ag2O3 را نشان داد. بررسی‌های ریز ساختاری با استفاده از FESEM نشان داد که با افزایش درصد وزنی تیتانیوم دی‌اکسید و نیترات نقره اندازه ذرات کاهش می یابد. خواص ضدباکتریایی نمونه‌ها با مقادیر مختلف نیترات نقره و تیتانیوم دی‌اکسید توسط دو باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus ATCC 6538 و باکتری گرم منفی Escherichia coli ATCC 25922 تحت نور مرئی بررسی شدند. نتایج نشان داد که درصد کاهش باکتری‌های S. aureus و E. coli توسط پوشش‌های TiO2-Ag به ترتیب %99 و %98 می‌باشد. رفتار ترشوندگی پوشش‌ها با اندازه‌گیری زاویه تماس به دست آمد. با دوپ کردن نانوذرات نقره به تیتانیوم دی‌اکسید زاویه تماس کاهش یافته و رفتار نمونه‌ها از آبدوستی به فوق آبدوستی تغییر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها