پوشش‌دهی پودر کاربیدتنگستن با استفاده از روش الکترولس نیکل-فسفر و بررسی تأثیر غلظت پودر در حمام و عملیات اسیدشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از فرایند آبکاری الکترولس نیکل فسفر، سطح ذرات پودر کاربیدتنگستن پوشش‌دهی شد و تأثیر غلظت پودر اضافه شده در حمام و عملیات اسیدشویی بر درصد نیکل پودر پس از فرایند الکترولس مورد بررسی قرار گرفت. درصد عناصر در نمونه‌های مختلف توسط آزمون طیف‌سنج فلورسانس پرتوی ایکس به‌دست آمد. به منظور بررسی تأثیر غلظت پودر اضافه شده، پودر کاربیدتنگستن اسیدشویی شده با غلظت‌های 20 و g/lit 40 به حمام الکترولس اضافه شد و در این نمونه‌ها درصد نیکل به‌ترتیب برابر 1/14 و %5/7 به‌دست آمد. برای بررسی تأثیر عملیات اسیدشویی، پودر کاربیدتنگستن با غلظت g/lit 20 یک‌بار با عملیات اسیدشویی و یک‌بار بدون عملیات اسیدشویی به محلول الکترولس افزوده شد. مشاهده شد با انجام عملیات اسیدشویی درصد نیکل حدود %27 افزایش پیدا کرد. برای محاسبه تقریبی ضخامت لایه الکترولس رابطه‌ای به‌دست آمد که با استفاده از آن ضخامت لایه الکترولس برای پودر‌های E20، E20P و E40P به‌ترتیب برابر 08/0، 1/1 و μm05/0 به‌دست آمد. در الگوی پراش پرتوی ایکس پودر کاربیدتنگستن پس از فرایند الکترولس، پیک‌های W2C ظاهر شدند که دلیل آن را می‌توان نفوذ هیدروژن فرایند الکترولس در عیوب ساختاری برشمرد.

کلیدواژه‌ها