ارزیابی رفتار اکسیداسیون سیکلی پوششهای دولایه سرامیکی نانوساختار La2(Zr0.7Ce0.3)2O7/YSZ 8 با ساختار ترک عمودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 ساختمان مواد فلزی، مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا رسوب پیشماده La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 بوسیله مواد اولیه اکسید لانتانیم،ZrOCl2.8H2O و Ce(NO3)3.6H2O فراوری شد. فرایند کلسیناسیون این رسوب در دماهای ℃900 - ℃400 انجام گرفت و ساختار فازی، اندازه ذرات و مورفولوژی پودرهای کلسینه‌شده مورد بررسی قرار گرفتند. آگلومره‌های دو رسوب کلسینه‌شده در دماهای ℃600 و ℃900 به منظور پوششدهی به روش پلاسما اسپری بر روی زیرلایه‌هایی از جنس Hastelloy X دارای لایه‌های AMDRY 962 و METCO 204NS-G به‌کار برده شدند. هر دو پوشش دولایه سرامیکی اعمال‌شده توسط آگلومره‌های ℃600 و ℃900 به‌همراه پوشش YSZ معمولی تحت آزمون اکسیداسیون سیکلی در دمای ℃1000 قرار گرفتند. نتایج حاصل از الگوهای پراش و بررسیهای ریزساختاری نشان داد که فقط رسوب پیشماده La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 کلسینه‌شده در دمای ℃900 به‌دلیل دمای نسبتاً بالای کلسیناسیون، حالت نانوذرات شامل فازهای اصلی زیرکونات لانتانیم دارای مقادیر جزئی سریوم حل شده (فاز LZ) و محلول جامد زیرکونات لانتانیم سریوم (فاز LC) را داشت. اما هر دو نوع پوشش دولایه سرامیکی از این فازها تشکیل شده و هر دو آنها نیز به‌صورت پوششهای نانوساختار دارای ترکهای عمودی بودند. تنها تفاوت بین آنها، تراکم نسبتاً کمتر پوشش دولایه سرامیکی اعمال‌شده توسط آگلومره‌های ℃600 بود. نتایج حاصل از آزمون اکسیداسیون سیکلی نشان داد که تنها این پوشش به-دلیل تراکم ریزساختاری مناسب و حضور ترکهای عمودی از کارکرد مناسبی برخوردار بود. ریخت لایه‌های این پوشش پس از 924 سیکل حرارتی بدون عیب باقی ماند. اما در پوشش YSZ معمولی پس از آزمون اکسیداسیون سیکلی ترک امتدادیافته‌ای در نزدیکی مواضعی از فصل‌مشترک TGO/YSZ تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها