ارزیابی رفتار اکسیداسیون سیکلی پوششهای دولایه سرامیکی نانوساختار La2(Zr0.7Ce0.3)2O7/YSZ 8 با ساختار ترک عمودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 ساختمان مواد فلزی، مجتمع مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا رسوب پیشماده La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 بوسیله مواد اولیه اکسید لانتانیم،ZrOCl2.8H2O و Ce(NO3)3.6H2O فراوری شد. فرایند کلسیناسیون این رسوب در دماهای ℃900 - ℃400 انجام گرفت و ساختار فازی، اندازه ذرات و مورفولوژی پودرهای کلسینه‌شده مورد بررسی قرار گرفتند. آگلومره‌های دو رسوب کلسینه‌شده در دماهای ℃600 و ℃900 به منظور پوششدهی به روش پلاسما اسپری بر روی زیرلایه‌هایی از جنس Hastelloy X دارای لایه‌های AMDRY 962 و METCO 204NS-G به‌کار برده شدند. هر دو پوشش دولایه سرامیکی اعمال‌شده توسط آگلومره‌های ℃600 و ℃900 به‌همراه پوشش YSZ معمولی تحت آزمون اکسیداسیون سیکلی در دمای ℃1000 قرار گرفتند. نتایج حاصل از الگوهای پراش و بررسیهای ریزساختاری نشان داد که فقط رسوب پیشماده La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 کلسینه‌شده در دمای ℃900 به‌دلیل دمای نسبتاً بالای کلسیناسیون، حالت نانوذرات شامل فازهای اصلی زیرکونات لانتانیم دارای مقادیر جزئی سریوم حل شده (فاز LZ) و محلول جامد زیرکونات لانتانیم سریوم (فاز LC) را داشت. اما هر دو نوع پوشش دولایه سرامیکی از این فازها تشکیل شده و هر دو آنها نیز به‌صورت پوششهای نانوساختار دارای ترکهای عمودی بودند. تنها تفاوت بین آنها، تراکم نسبتاً کمتر پوشش دولایه سرامیکی اعمال‌شده توسط آگلومره‌های ℃600 بود. نتایج حاصل از آزمون اکسیداسیون سیکلی نشان داد که تنها این پوشش به-دلیل تراکم ریزساختاری مناسب و حضور ترکهای عمودی از کارکرد مناسبی برخوردار بود. ریخت لایه‌های این پوشش پس از 924 سیکل حرارتی بدون عیب باقی ماند. اما در پوشش YSZ معمولی پس از آزمون اکسیداسیون سیکلی ترک امتدادیافته‌ای در نزدیکی مواضعی از فصل‌مشترک TGO/YSZ تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها


1. H. Samadi. A thick multilayer thermal barrier coating: design, deposition, and internal stresses. Doctor of Philosophy. Department of Materials Science and Engineering. University of Toronto. )2009(.
2. X. Q. Cao. R. Vassen and D. Stoever. Ceramic materials for thermal barrier coatings. Journal of the European Ceramic Society. 24(2004)1–10.
3. R. L. Jones. R. F. Reidy and D. Mess. Scandia, yttria-stabilized zirconia for thermal barrier coatings. Surface and Coatings Technology. 82(1996)70–76.
4. Z. G. Liu. J. H. Ouyang. Y. Zhou. J. Li and X. L. Xia. (Ln0.9Gd0.05Yb0.05)2Zr2O7 ceramics with pyrochlore structure as thermal barrier oxides. Advanced Engineering Materials. 10(2008)754-758.
5. J. Wang. S. Bai. H. Zhang and C. Zhang. The structure, thermal expansion coefficient and sintering behavior of Nd3+-doped La2Zr2O7 for thermal barrier coatings. Journal of Alloys and Compounds. 476(2009)89-91.
6. Z. Xu. L. He. R. Mu. S. He. G. Huang and X. Cao. Hot corrosion behavior of La2Zr2O7 with the addition of Y2O3 thermal barrier coatings in contacts with vanadate-sulfate salts. Journal of Alloys and Compounds. 504(2010)382-385.
7. R. Vaßen. F. Traeger and D. Stöver. New Thermal Barrier Coatings Based on Pyrochlore/YSZ Double-Layer Systems. International Journal of Applied Ceramic Technology. 1(2004)351-361.
8. H. Zhao. Low Conductivity Thermal Barrier Coatings. Doctor of Philosophy.The Faculty of the School of Engineering and Applied Science. University of Virginia. 2009.
9. K. Bobzin. N. Bagcivan. T. Brögelmann and B. Yildirim. Influence of temperature on phase stability and thermal conductivity of single and double-ceramic-layer EB-PVD TBC top coats consisting of 7YSZ, Gd2Zr2O7 and La2Zr2O7. Surface and Coatings Technology. 237(2013)56-64.
10. R. M. Leckie. S. Krämer. M. Rühle and C. G. Levi. Thermochemical compatibility between alumina and ZrO2-GdO3/2 thermal barrier coatings. Acta Materialia. 53(2005)3281-3292.
11. L. Wang. Y. Wang. X. G. Sun. J. Q. He. Z. Y. Pan and C. H. Wang. Thermal shock behavior of 8YSZ and double-ceramic-layer La2Zr2O7/8YSZ thermal barrier coatings fabricated by atmospheric plasma spraying. Ceramics International. 38(2012)3595-3606.
12. S. Mahade. N. Curry. S. Björklund. N. Markocsan and S. Joshi. Durability of Gadolinium Zirconate / YSZ Double-Layered Thermal Barrier Coatings under Different Thermal Cyclic Test Conditions. Materials(Basel). 12(2019).
13. S. Mahade. K. P. Jonnalagadda. N. Curry. X. H. Li. S. Björklund. N. Markocsan. P. Nylén and R. L. Peng. Engineered architectures of gadolinium zirconate based thermal barrier coatings subjected to hot corrosion test. Surface and Coatings Technology. 328(2017)361-370.
14. M. Frommherz. A. Scholz. M. Oechsner. E. Bakan and R. Vaßen. Gadolinium zirconate/YSZ thermal barrier coatings: Mixed-mode interfacial fracture toughness and sintering behavior. Surface and Coatings Technology. 286(2016)119-128.
15. Y. Ozgurluk. K. M. Doleker and A. C. Karaoglanli. Hot corrosion behavior of YSZ, Gd2Zr2O7 and YSZ/Gd2Zr2O7 thermal barrier coatings exposed to molten sulfate and vanadate salt. Applied Surface Science. 438(2018)96-113.
16. S. Mahade. N. Curry. K. P. Jonnalagadda. R. L. Peng. N. Markocsan and P. Nylén. Influence of YSZ layer thickness on the durability of gadolinium zirconate/YSZ double-layered thermal barrier coatings produced by suspension plasma spray. Surface and Coatings Technology. 357(2019)456-465.
17. R. Vaßen. E. Bakan. D. E. Mack. G. Mauer and M. Robert. Porosity – Property Relationships of Plasma-Sprayed Gd2Zr2O7/YSZ Thermal Barrier Coatings. Journal of the American Ceramic Society. 98(2015)2647-2654.
18. S. Mahade. D. Zhou. N. Curry. N. Markocsan. P. Nylén and R. Vaßen. Tailored microstructures of gadolinium zirconate/YSZ multi-layered thermal barrier coatings produced by suspension plasma spray: Durability and erosion testing. Journal of Materials Processing Technology. 264(2019)283-294.
19. K. M. Doleker. Y. Ozgurluk and A. C. Karaoglanli. Isothermal oxidation and thermal cyclic behaviors of YSZ and double-layered YSZ/La2Zr2O7 thermal barrier coatings (TBCs). Surface and Coatings Technology. 351(2018)78-88.
20. J. Zhang. X. Guo. Y. G. Jung. L. Li and J. Knapp. Lanthanum zirconate based thermal barrier coatings: A review. Surface and Coatings Technology. 323(2017)18-29.
21. H. Dai. X. Zhong. J. Li. Y. Zhang. J. Meng and X. Cao. Thermal stability of double-ceramic-layer thermal barrier coatings with various coating thickness. Materials Science and Engineering: A. 433(2006)1-7.
22. A. C. Karaoglanli. K. M. Doleker and Y. Ozgurluk. Interface failure behavior of yttria stabilized zirconia (YSZ), La2Zr2O7, Gd2Zr2O7, YSZ/La2Zr2O7 and YSZ/Gd2Zr2O7 thermal barrier coatings (TBCs) in thermal cyclic exposure. Materials Characterization. 159(2020).
23. J. Wu. X. Wei. N. P. Padture. P. G. Klemens. M. Gell. E. Garcίa. P. Miranzo and M. I. Osendi. Low-Thermal-Conductivity Rare-Earth Zirconates for Potential Thermal-Barrier-Coating Applications. Journal of the American Ceramic Society. 35(2002)3031-3035.
24. Y. Wang. The Improvement of Thermal and Mechanical Properties of La2Zr2O7-based Pyrochlores as High Temperature Thermal Barrier Coatings. Doctor of Philosophy. The Faculty of Engineering and Physical Sciences. University of Manchester. 2013.
25. Z. Xu. X. Zhong. J. Zhang. Y. Zhang. X. Cao and L. He. Effects of deposition conditions on composition and thermal cycling life of lanthanum zirconate coatings. Surface and Coatings Technology. 202(2008)4714-4720.
26. H. Zhou and D. Yi. Effect of rare earth doping on thermo-physical properties of lanthanum zirconate ceramic for thermal barrier coatings. Journal of Rare Earths. 26(2008)770-774.
27. Z. Hong-song. X. Qiang. W. Fu-chi. L. Ling. W. Yuan and C. Xiaoge. Preparation and thermophysical properties of (Sm0.5La0.5)2Zr2O7 and (Sm0.5La0.5)2(Zr0.8Ce0.2)2O7 ceramics for thermal barrier coatings. Journal of Alloys and Compounds. 475(2009)624-628.
28. X. Q. Cao. R. Vassen. F. Tietz and D. Stoever. New double-ceramic-layer thermal barrier coatings based on zirconia-rare earth composite oxides. Journal of the European Ceramic Society. 26(2006)247-251.
29. Z. Xu. L. He. X. Zhong. R. Mu. S. He and X. Cao. Thermal barrier coating of lanthanum-zirconium-cerium composite oxide made by electron beam-physical vapor deposition. Journal of Alloys and Compounds. 478(2009)168-172.
30. M. Yang. Y. Zhu. X. Wang. L. Zhao. Y. Chu. S. Guo. J. Hu and Q. Zhang. A novel long-life cerium lanthanum zirconate thermal barrier coating controlled by designed portholes. Surface and Coatings Technology. 349(2018)407-414.
31. X. Zhou. J. Wang. J. Yuan. J. Sun. S. Dong. L. He and X. Cao. Calcium-magnesium-alumino-silicate induced degradation and failure of La2(Zr0.7Ce0.3)2O7/YSZ double-ceramic–layer thermal barrier coatings prepared by electron beam-physical vapor deposition. Journal of the European Ceramic Society. 38(2018)1897-1907.
32. S. Chen. J. Xiang. J. Huang and X. Zhao. Microstructures and properties of double-ceramic-layer thermal barrier coatings of La2(Zr0.7Ce0.3)2O7/8YSZ made by atmospheric plasma spraying. Applied Surface Science. 340(2015)173-181.
33. S. Zhao. Y. Zhao. B. Zou. X. Fan. J. Xu. Y. Hui. X. Zhou. S. Liu and X. Cao. Characterization and thermal cycling behavior of La2(Zr0.7Ce0.3)2O7/8YSZ functionally graded thermal barrier coating prepared by atmospheric plasma spraying. Journal of Alloys and Compounds. 592(2014)109-114.
34. L. He. X. Zhou. B. Zhong. Z. Xu. R. Mu. G. Huang and X. Cao. Phase evolution, interdiffusion and failure of La2(Zr0.7Ce0.3)2O7/YSZ thermal barrier coatings prepared by electron beam-physical vapor deposition. Journal of Alloys and Compounds. 624(2015)137-147.
35. C. Wang and Y. Wang. Thermophysical properties of La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 prepared by hydrothermal synthesis for nano-sized thermal barrier coatings. ceramics international. 41(2015)4601-4607.
36. H. Chen. Y. Gao. Y. Liu and H. Luo. Coprecipitation synthesis and thermal conductivity of La2Zr2O7. Journal of Alloys and Compounds. 480(2009)843-848.
37. Z. Xu. L. He. Z. Tang. R. Mu and X. Cao. Evolution of high temperature corrosion behavior of La2(Zr 0.7Ce0.3)2O7 with the addition of Y2O3 thermal barrier coatings in contacts with vanadate-sulfate salts. Journal of Alloys and Compounds. 536(2012)106-112.
38. S. Zhao. L. Gu. Y. Zhao. W. Huang. L. Zhu. X. Fan. B. Zou and X. Cao. Thermal cycling behavior and failure mechanism of La2(Zr 0.7Ce0.3)2O7/ Eu3+-doped 8YSZ thermal barrier coating prepared by atmospheric plasma spraying. Journal of Alloys and Compounds. 580(2013)101-107.
39. E. R. Andrievskaya. O. A. Kornienko. A. Sayir. O. O. Vasylkiv and Y. Sakka. Phase relation studies in the ZrO2-CeO2-La2O3 system at 1500 . Journal of the American Ceramic Society. 94(2011)1911-1919.
40. C. Zhou. Q. Zhang and Y. Li. Thermal shock behavior of nanostructured and microstructured thermal barrier coatings on a Fe-based alloy. Surface and Coatings Technology. 217(2013)70-75.
41. W. R. Chen. X. Wu. D. Dudzinski and P. C. Patnaik. Modification of oxide layer in plasma-sprayed thermal barrier coatings. Surface and Coatings Technology. 200(2006)5863-5868.
42. D. Seo and K. Ogawa. Isothermal Oxidation Behavior of Plasma Sprayed MCrAlY Coatings. Advanced Plasma Spray Applications. (2012)61–82.
43. M. Daroonparvar. M. A. M. Yajid. N. M. Yusof. S. Farahany. M. S. Hussain. H. R. B. Rad. Z. Valefi and A. Abdolahi. Improvement of thermally grown oxide layer in thermal barrier coating systems with nano alumina as third layer. Transactions of Nonferrous Metals Society of China(English Ed.). 23(2013)1322-1333.
44. M. Daroonparvar. M. A. M. Yajid. N. M. Yusof. M. S. Hussain and H. R. B. Rad. Formation of a dense and continuous Al2O3 layer in nano thermal barrier coating systems for the suppression of spinel growth on the Al2O3 oxide scale during oxidation. Journal of Alloys and Compounds. 571(2013)205-220.
45. A. Rabiei. Failure mechanisms associated with the thermally grown oxide in plasma-sprayed thermal barrier coatings. Acta Materialia. 48(2002)3963-3976.
46. S. Mahade. R. Li. N. Curry. S. Björklund. N. Markocsan and P. Nylén. Isothermal Oxidation Behavior of Gd2Zr2O7/YSZ Multilayered Thermal Barrier Coatings. International Journal of Applied Ceramic Technology. 13(2016)443-450.
47. J. W. Che. X. Y. Liu. X. Z. Wang and G. Y. Liang. Structure, thermal expansion coefficient and phase stability of La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 studied by molecular dynamic simulation and experiment. Chemical Physics Letters. 697(2018)48-52.
48. X. Chen. Y. Zhao. W. Huang. H. Ma. B. Zou. Y. Wang and X. Cao. Thermal aging behavior of plasma sprayed LaMgAl11O19 thermal barrier coating. Journal of the European Ceramic Society. 31(2011)2285-2294.